Tarih

Osmanlı’da İstanbul Yasakları

Osmanlı yasakları

Osmanlı’da İstanbul Yasakları’dan bazıları şunlardır.

Komşusunu rahatsız eden kuruluş kapatılırdı.

Osmanlı Devleti’nde işletme veya kurumların komşuları
rahatsız etmesi yasaklanmış, hatta suç unsuru o larak
görülmüştür.

İşletmelere, bu kurallara riayet etmedikleri takdirde
hukuki muâmele uygulanırdı. Bu muâmelelere bir örnek şudur:
Osmanlı Devleti’nde mahalle veya sokak içerisinde işlev gö –
ren bir fırının bacasından çıkan duman, komşuları rahatsız ederse,
şeyhülislâmdan fetva alınarak o fırın kap atılırdı.

Osmanlı’da İstanbul Yasakları;

Devlete sor,

Fırınların dumanlarıyla ilgili 1 71 5-1 71 6 yıllarında Şeyhülislâmlık yapan
Abdurrahim Efendi şu fetvayı vermişti:

Sual: Bir mahallenin ortasında Zeyd bir ekmekçi firını açmış
olsa, o fırının dumanı çevredeki Müslüman evlerine zarar verse,
halkı rahatsız etse Müslümanlar, Zeyd’e zararlarını karşılatabilirler
mi?

El-cevab: Karşılatabilirler.

İstanbul’da Dalyan Yasaknamesi,

Fatih Sultan Mehmed Hân dönemine ait olduğu sanılan
ve günümüze kadar altı nüshası ulaşan, İstanbul’da Dalyan
Yasaknâmesi adı altındaki kanunnâmeyle Fatih Sultan Mehmed
Han, Osmanlı Devleti’nde balık ve deniz ürünleri avlamaya
bir dizi yasak getirmiştir.

Yasaknâmeye göre Osmanlı halkından herhangi bir kişi devletten
izinsiz bir yere ağ kurup balık veya deniz ürünlerinden birini
avlayamaz.

Devletten izinli bir şekilde ve devletin izin verdi-
ği deniz üzerinde bir yere ağ kurup avlanabilir. Fakat yine de yakaladığı
deniz ürünlerini devletin oraya tayin ettiği amillerden
izinsiz satamaz.

Deniz devletindir,

Her kim ki, deniz ürünlerini avlar ve satmaya
yeltenirse, yakaladığı canlıları kilolarından boylarına kadar amillere
gösterip , ondan sonra satabilir.

Bu yasaknâmenin hükmü Fatih döneminden sonra da asırlarca
yürürlükte kalmış, 1881 tarihinde hazırlanan “Zâbita-i Saydiye
Nizamnâmesi” ile yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

Semih BULGUR

semihbulgur.com

 

Kaynak
Nermin Taylan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir