Tarih

Camilere saygı

Din ile ilgili yasaklar

Cami Yanındaki Kahvehanelerde
Eğlence Yasak,

Osmanlı her türden, her dinden insanı dilediği gibi serbest
birakmasının yanında dine ve adaba aykırı olan kişiler
veya ahvaller konusunda taviz vermemiş, bir sürü yasaklar getir-
miştir. Bu yasaklardan biri de Galata’daki Sultan Bayezıd Camii
bitişiginde Hüseyin ‘in Kahvehånesi ile Kiryako’nun dükkânında
çalgı çalıp oyun oynanması, camii cemaatini rahatsız ettiğin-
den, adı geçen kahvehånede çalgı çalınıp kumar oynanması ya-
saklanıyor. Camilere saygı için söz konusu yasak şu şekildedir;

Osmanlıda eğlence yasağı

Cami Yanında Eğlence Yasağı, camilere saygı;

Zabita Nezâret-i Celilesine
Devletlu efendim hazretleri;

Galata’da Sultan Bayezıd Camii Şerifi’nin ittisalinde bulunan
Hüseyin’in kahvehânesiyle, Pervegâr Kiryako’nun dükkânlarında
çalgı ve lub’iyyàt icrà edile geldiği cihetle cemaat bizar olmak-
ta olduğu hademesi tarafından ihbar edilmiş ve bu halin deva-
mi gayr-ı câiz bulunmuş olduğundan men’iyle beraber ba’dema
buna meydan verilmemesi zımnında lazım gelenlere tebligat-i
mukteziye ifa buyurulması hususunun savb-1 ali-i asifânelerine
iş ‘ârn hukuk müşavirliğinden ifade olunmağı ol-vecihle icrâ ve-
neticesinin inba bildirilmesi bâbında emru fermân hazret-i men-
lehü’l-emrindir.
Fi 24 Rebiülahir Sene 1325 ve fi 24 Mayıs Sene 1323
Nazır-ı Evkaf-ı Hümayun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam Engelleyici Algılandı

Merhaba. Sitemiz yoğun bir emeğin ürünüdür! Sitede dolaşmak için lütfen Reklam Engelleyicinizi Kapatın.