Sağlık

Stres ve tansiyon

Stres hastalığı

Kan basıncının yükselmesi (Hipertansiyon): Tansiyon aletiyle
ölçülen kan basıncının üst düzeyinin (maksima) 150 milimetre, alt düzeyinin (minima) 90 milimetre civa basıncindan yüksek olması duru-
munda kan basıncı yüksekliğinden söz edilir. Stres ve tansiyon birbirini besleyen iki hastalık olarak düşünülebilir!

Kan basıncının yükselmesi (Hipertansiyon):

Stres testi işte böyle olur!

Kan basıncı yükselmelerinin yüzde 80ʻinin kesin nedeni bilinme-
mektedir. Hekimlerin çoğunun ve halkın “asabi hipertansiyon”, “si-
nir tansiyonu” dediği bu tip kan basıncı yüksekliğinde, sempatik sis-
temin gerilimi artar. Bu artışın nedeni kesin olarak bilinmemekle bir-
likte, kalıtımın ve uzun süren kaygı ve zorlanmanın önemli rolū
vardır.

Sinir küpüne zarar!

Çalışma ve hareket vaya sinir krizi sırasında ortaya çıkan solunum güçlūğü yüzde ve göğsün üst bölümünde kızarma, göğsün arkasında, kalp böl-
gesinde ağrı, baskı, sıkışma, sıkıntı ve burun kanaması, kan basıncı
yüksekliğinin en sık görülen belirtilerindendir.

Stres ile savaş.Bastırılan duygular ve stres!

– Kan Basıncında Düşme (Hipotansiyon):

Stres ve tansiyon,

– Kan Basıncında Düşme (Hipotansiyon): Tansiyon aletiyle ölçü-
len kan basıncının üst düzeyinin 95-100 milimetre, alt düzeyinin 55-69
milimetre civa basıncından düşük olduğu durumlardır. Bu düşüklü-
ğün kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak sempatik sistem gerilimi-
nin azalması ve parasempatik sistem geriliminin artması sonucu or-
taya çıktığı görülmüştür.

Tansiyonu zıplatan zımbırtılar ve stres

Kan basıncı düşen insanlar çeşitli psikonevrotik yakınmalarla bir-
likte, baş ağrısı, baş dönmesi, bezginlik, halsizlik, isteksizlik, kesiklik-
ten de yakınırlar.

Solunum sistemi:

Solunum sistemi: Bozuklukları ve hastalıklarında benlik gelişme-
si sürecinde özsever dönemdeki saplantıların ve takıntıların önemli
rolü olduğu ileri sürülmüştür. Alexander ve French, solunum siste-
mi hastalıklarının, özellikle astımın ortaya çıkmasını çocukluk çağın-
da bastırılmış kaygı, korku duygularıyla açıklamaya çalışmışlardır.

Stres ve beden

Araş-
tırmacılara göre, kaygı duyan, korkan çocuk ağlar. Böylece annesin-
den destek ve yardım beklediğini anlatmak ister. Anne, çocuğun is-
tediği destek ve yardımı vermez, ona ilgi göstermez, ağlamasına al-
dırmaz ya da ağlamayı sert biçimde susturursa, çocukta hem anne-
ye bağımlılık hem de anneden ayrılma, kopma korkusu başlar ve ge-
lişir.

Durumluk kaygı endişe stres!

Çocuk bu çatışmanın yarattığı kaygı ve korkuyu bastırır. İleri yaş-
larda karşılaşılan zorlanmalarda çocukluk çağına geri dönüldüğün-
de yine annenin desteğine, ilgisine, sevgisine, yardımına gereksinim
duyulur. Solunum sistemi belirtileri, özellikle solunum zorluğu ve ök-
sürük, bu gereksinimi başkalarına anlatmak, onlardan destek, ilgi, sev-
gi ve yardım görmek amacIna yönelik bir çağrı olarak kullanılır.

semihbulgur.com

Etiketler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Kapalı
Kapalı