Ecnebilerin Üzerlerine Emlak Geçirmeleri Yasak

  Ecnebilerin Üzerlerine Emlak Geçirmeleri Yasak! Osmanlı Devleti’nde, Osmanlı teb’asından olmayan ecnebilerin emlak alım satımı yapmaları ve üzerlerine emlak geçirmeleri yasaktı. Ancak Osmanlı teb’asından olan gayrİmüslim ecnebiler için bu durum söz konusu bile değildi. Osmanlı ülkesinde yaşayan gerek Müslümanlar, gerekse gayrimüslimler her türlü emlak alım satımını eşit şekilde yapabilirlerdi. 1 850 yılında teb’adan olmayan yabancılara emlak satışının yasak olduğunu bilen bazı ecnebiler sahtekárlık yaparak, kendilerini Osmanlı teb’asındanmış gibi gösterip, üzerilerine emlak geçirmeye çalışmış ve de başarılı olmuşlar. Bunu duyan dönemin Ayvalık kaymakamı da bu tarz sahtekárlıklar yapıp, üzerlerine emlak geçiren ecnebilere yasağın aynen uygulanacağına dair ariza yazmıştır. Yine aynı şekilde 1850…

  İçki satış yasağı

  Ecnebi Devletler Himayesindeki Dükkanlara Müskiret (Sarhoş Edici İçecek ) Satışı Yasak, İçki satış yasağı, Osmanlı Devleti’nde müskirat satışı sair zamanlarda defaatle yasaklanmıştır. Başta IV. Murad olmak üzere birçok Osmanlı padişahı bu yasağa dair fermån yayımlamış, yasağa uyulmadığı takdirde cezalandırılacağını bildirmiştir. Hal böyle iken bu yasağa bazı dönemlerde devlet ve hapis korkusundan bazen harfiyen uyulmuş, bazen de çeşitli oyunlar ve düzenbazlıklarla müskirat satışına devam edilmiştir. İçki satış yasağı, 1839 yılına kadar İstanbul’da müskirat satışı yapan dükkânlara, bu tür içeceklerin satılması yasak edilmiştir. Ancak Galata ve Beyoğlu’nda bulunan ecnebi ve İngiliz devletlerinin himayesinde olan bazı dükkânlar, müskirat satmaya devam ediyordu. Devlet tarafından…

  Gayri Müslimlere Yasak

  Gayri Müslimlerin İslam Mabedlerine Girmeleri Yasak, Osmanlı döneminde uygulanan yasaklar arasında Ayet-i Kerime gereği, gayrimüslimlerin Mescid-i Aksa Harem-i Mukaddes, Kábe-i Muazzama gibi yerlere girmeleri ya- sak dilmiştir. Gayri müslimlere yasak; abdest ve temizlik gibi Islám kurallarına muhalif halleri olduğundan Mescid-i Haram’a yaklaşmaları yasaklanmıştır. “Mescid-i Haram’a müşriklerin yaklaşmasını yasaklayan âyet ise șöyledir: “Ey iman edenler! Müşrikler necistirler. Artık bu yıllardan sonra Mescid-i Haram’a yaklaşmasınlar! Eğer yoksulluktan korkarsanız, Allah sizi dilerse fazlından zenginleştirecektir. Allah Álimdir, Hakimdir.” Gayri Müslimlerin İslam Mabedlerine Girmeleri Yasak, Ayet-i K erimeye uygunluk bakımından uygulanan bu yasak, Osmanlı Devleti’nde uzun süre devam etmiştir. 1852 yılında yayımlanan bir belgeyle yasağın…

  Yabancıya Mülk Satışı Yasağı

  Yabancıya Mülk Satışı Yasağı, Osmanlı’da ecnebilere mülk satışı yasaktı. Arşiv belgeleri incelendiğinde yabancılara gayr-ı menkul satışının yasaklandığı, ilgili birimlere bildirilmiştir. Uzunca bir süre devam eden bu yasaktan sonra yabancılara mülk satışı Osmanlı zamanInda 1854 yılında tekrar gündeme gelir. Yabancıya Mülk Satışı Yasağı, Osmanlı, 1854 yılında dış borçlanmaya başladığından, borç veren ülkeler Osmanlı’ya yabancılara mülk satışının serbest bırakılması hususunda baskı yapalar. Bunun üzerine 1868 tarihinde kaldırılan yasakla bu olanak yabancılara sağlandı. Gayri Müslimlere Uygulanan Yasaklara Bir Örnek, Sultan I. Selim ‘in saltanat yıllarında gayrimüslimlere uygulanan yasakta, Sultan bizzat kendi ağzıyla şöyle söylemektedir: Meşveret mazbatası irsal olundu, bir ràbitaya bend edip hurir-a…

  Cariye Satma Yasağı

  Gayri Müslimlere Cariye Satma Yasağı; Gayri Müslimlere Cariye Satma Yasağı, Osmanlı Devleti tarafından gayrimüslim tebaaya uygulanan yasaklar bununla da bitmiyordu. İstanbul’daki büyük esir pazarına ticaret amacıyla gelen bazı yabancıların esir câriyeleri alıp biraz kullandıktan sonra sokağa bıraktıklarının öğrenilmesinden sonra, 1559 yılında çıkarılan kanunla gayrimüslimlere câriye satma yasağı getirildi. Gayri Müslümlere Kamusal Alanda ki Yasaklar, Osmanlı Devleti’nde gayrimüslimler, kamu düzenine ve genel ådâba aykırı hareket edemeyecekleri gibi, siyasi faaliyetlerle de uğraşamazdı. Devlete karşı işlenen suçların cezası ağırdı ve çoğu zaman da ölümdü. Gerek millet başları, gerekse reaya bu yasaklara harfiyen uymak mecburiyetindeydiler. Hükümet, kamu düzeni bakımından, daha çok millet başlarının faaliyetlerini…

  Müslüman Gibi Giyinmeleri Yasak

  Gayri Müslim Erkeklerin Müslüman Erkekler Gibi Giyinmeleri Yasak; Müslüman Erkekler Gibi Giyinmeleri Yasak; Gayrimüslim kadınlanın Müslüman kadınlara benzer şekilde giyinmeleri yasaklandıgı gibi, gayrimüslim erkeklerin de Müslüman erkeklere benzer şekilde giyinmeleri kesinlikle yasaktı. Örmeğin gayrimüslim erkeklerin İslâm memleketinde mavi ya da mor çuka elbise ve kısa kalpak giymeleri şarttı. Erkek olsun, kadın olsun tüm gayrimüslimlerin samur kürk, kalpak, frengi kemha ve atlas samur kalpak gibi lüks giysileri giymeleri yasaktı. Gayri Müslimlere Uygulanan Ev ve Kılık Kıyafet Uygulamaları, İstanbul’da yaşayan Müslümanların ve Hristiyanların evlerinin irtifaları da farklı şekilde belirlenmişti. Buna göre, Müslümanların evlerinin irtifaları 12 (9 m.), gayrimüslimlerin ki ise 9 zira…

  Çingenelerin Ata Binmesi Yasak

  Çingenelerin Ata Binmesi Yasak, Osmanlı tarihinin en eski yasaklarından biri de, 1595 tarihli “Çingenelere ata binme ve kısrak besleme yasağıdır.” İstanbul ve Rumeli de uygulanmaya konulan bu yasak, Çingenelerin atlarıyla yollara inip fesat ve şenat işledikleri üzere, Divân-ı Hümayündan İstanbul kadısı ile Çingene Subaşısı’na gönderilen bir fermanla ilgililere duyurulmuştur. 1595 yılında hazırlanıp , aynı yıl yayımlanan fermânda şöyle denmektedir: “Cingene tayfasının ata binmesi ve kısrak beslemesi yasak edilmiş olup, lazım geldikçe eşeğe ve arabaya bineceklerdir. Muhalif hareket edenler siyaset olurlar ve ona göre tembih ve ilân eyleyesiniz!” Hamamlarda Nalınla Gezme Yasağı, Müslüman olmayan tebaanın hamamlarda Müslümanların aksine nalınsız gezmeleri gerekiyordu.…

  Müslüman olmayanlarda ibadet

  Gayri Müslimlere İbadet, Osmanlı’da yaşayan gayrimüslimlerin kendi mabetlerinde ibadet etmeleri bizzat devlet tarafından güvence altına alınmıştır. Müslüman olmayanlarda ibadet; ferdi ibadetlerini de evlerinde veya kendilerine mülklerinde rahatça yapmalarına izin verilmiştir. Padişah tarafından yayımlanan beratlarda, gayrimüslimlerin evlerine yaptıkları ibadetlerine kesinlikle karışılmaması gerektiği ve ra- hatsız edilmemeleri bildirilmiştir”. Yabancılara merhamet, Arşivlerdeki 1692 yılı, Sultan Il. Ahmed zamanına ait olan ve daha sonra da yenilenen bir femándan anladıgamız kadarıy- la, Istanbul’da bir havranın yanmasının ardından “Yahudilerin havralarını tamir ettirinceye kadar evlerinde ibadet edebilecek leri, hiç kimsenin bu duruma müdahale etmemesi gerektigi, eğer müdahale edenler olursa cezalandırılacağı” bildirilmistir. Gayri Müslimlere İbadet Yasakları, Diğer bir…

  Müslümanlar Gibi Giyinmeleri Yasak

  Gayri Müslimlerin Müslümanlar Gibi Giyinmeleri Yasaklanıyor; Müslümanlar Gibi Giyinmeleri Yasak, Osmanlı topraklarında yaşayan Gayrimüslim teb’a, cizye vergisi ödemenin dışında, kılık, kıyâfet ve cemiyet hayati yönünden bir takım düzenlemelere tâbiidiler. Bu düzenlemeler devlet tarafından hazırlanır ve ülkede yaşayan gayrimüslimlere bildirilirdi. Gayrimüslimlerin, kılık-kıyâfet hususunda Müslümanlara benzemeleri yasaklanmıştı. Bunun için ara sıra kıyâfetleri tayin olunurdu. 1 9 1 2 yılında yayımlanan bir bildiride “Beyoğlu caddelerinde bazı uygunsuz Hristiyan kadınların İslâm kıyâfeti giydiği görüldüğünden bu halin men edilmesine” dair olan belge, bu yasağı açıkça ortaya koymaktadır. semihbulgur.com

  Yabancılara Zarar  Vermek Yasak

  Gayrı Müslimlere, yabancılara Zarar  Vermek Yasak, Osmanlı İmparatorluğu’nda, başka dinlerden insanlara baskı yapmak ve ibadet yerlerine zarar vermek yasaktı. Bunu yapan Müslümanlar cezalandırılırdı. Ülkede her dinden insanın rahatça yaşaması için kanunnâmeler hazırlanıp ahitnâmeler yayımlanırdı. Bu ahitnâmelerin en önemlilerinden biri de Istanbul’un fethinin hemen ardından Galata zummilerine verilen ahitnâmedir. Hatta fetihten sonra Fatih’in gayrimüslimlere yönelik uygulamalarının, insanlık tarihine altın harflerle yazılması gerekir. Gayrı Müslimlere, yabancılara Zarar  Vermek Yasak; Dine saygı, Fethin ardından 2 Haziran 1453te, Zağanos Paşa kuvvetleri Galata’ya girerek kara surlarını yıkmıştı, Galatalılar, Fatih Sultan Mehmed’e bağlılıklarını bildirince, genç hükümdar da onlara bir ahitnâme verdi. Fatih bu uygulamasıyla, Hz. Muhammed’in…

  Tarih

  Bugün aslında tarihtir!

  Kapalı
  Kapalı